Djelatni paketi

  „Hrvati na Hati“

  U regiji Niuzalj i Bratislava se naliže nekoliko sel, ka imaju znatni udio stanovnikov s gradišćanskohrvatskimi korijeni. Cijela regija raste na ekonomskom polju velikom dinamikom i stanovničtvo isto raste – u prvom redu polag doseljenja ljudih iz drugi krajin. Mnogim od njih nije poznato, zač se u ovi općina govori i gradišćansko­hrvatski.

  U jednoj broširi se pokaže povijest sel i doseljenje Hrvatov. Putem tih informacijov neka novi stanovniki upoznaju kako je došlo ovoj tradiciji jezične šarolikosti. Opisat će se 14 općin u Niuzaljskom kotaru i u regiji Bratislave.

  „Pismeni spomeniki Hrvatov“ – putujuća izložba

  Slijedi i dokumenti Gradišćanskih Hrvatov iz prošli stoljeć se najdu u cijeloj krajini. U okviru djelatnoga paketa ćedu se na znanstvenoj bazi popisati, fotografirati i dokumentirati u svi seli postojuće historični i aktualni natpisi u javnosti (crikve, škole, javne zgrade, svakidanje spravi, pilji itd.). Najinteresantni objekti ćedu se kazati u putujućoj izložbi. K tomu će se izdati jedan katalog, u kom se prezentiraju čim već pismenih spomenikov ki su najdeni i ćedu se predstaviti i opisati. Putujuća izložba će se kazati u hrvatski seli i će se podupirati dodatnom informacijom. Koncem projekta će onda biti trajna izložba u jednom hrvatskom selu. S ovim djelatnim paketom će se i odstraniti manjkanje u obdjelanju hrvatskih kulturnih spomenikov u ovoj krajini.

  Hrvatski izobrazni centar

  25 ljet dugo djela Narodna visoka škola Gradišćanskih Hrvatov u Željeznu. Jezični tečaji za hrvatski jezik, predavanja o mnogovrsni tema, kulturne aktivnosti i izdjelanje materijalov za izobrazbu su šarolik i važan prinos za obdržavanje jezika. To je pretkip po kom se neka stvori i u Devinskom Novom Selu jedna organizacija za izobrazbu odrašćenih, ka će u prvom redu nuditi jezične tečaje, tečaje u narodnom tancu i izobrazbu na tamburici. U uskoj suradnji s Narodnu visoku školu u Željeznu se more učiti na opširni iskustvi. Tim neka se poboljša teška situacija pri obdržavanju jezika i kulture Hrvatov u Slovačkoj i se stvoru dobre strukture izobrazbe odrašćenih.

  Platforma za prikgranična općinska partnerstva

  Mnogi općinski problemi se moraju najbolje riješiti u uskoj kooperaciji nekolikih općin. Jur danas postoju dobri primjeri prikgranićnih skupnih projektov općin iz Gradišća i iz susjedskih zemalj. Skupna bistrilišća, turistiški projekti i druge kooperacije kažu da državne granice zapravo nisu već prave barijere za hasnovite mjere. CROSKAT kani izgraditi jednu durajuću platformu za prikgranična općinska partnerstva. Postojuća parnerstva ćedu se sistematski popisati, burza za partnerstva će se urediti, novim partnerstvom općin ili općinskih inštitucijov će se pomoći i savjetovati.

  Komunalni političari iz Austrije, Slovačke i Ugarske ćedu se pozvati na sastanke i seminare, kade se neka govori o komunalni pitanj i išću skupna riješenja. Većjezičnost će pritom biti isto jedna tema, ča neka nudja mogućnosti da se upoznaju puti kimi se ide u drugi seli i zemlja.

  Na primjeri Devinskoga Novoga Sela i Cogrštofa, ki obadva svečuju u 2011. ljetu jubilej, ćedu se izdjelati svetačni spisi. U nji će se pisati i o naseljenju Hrvatov i o njevom razvitku. Platforma će i po koncu projekta durajuće dalje djelati.

  Simpozij „Perspektive Gradišćanskih Hrvatov“

  Kot konac projekta se planira internacionalni simpozij, ki će se baviti situacijom i perspektiva malih manjin – posebno Gradišćanskih Hrvatov. Znanstveniki, političari i aktivisti narodne grupe ćedu skupa tanačiti o ovi tema. Rezultati ćedu se objaviti u jednoj završnoj publikaciji.