svetačnost

    Velika svečanost u Cogrštofu

    „550 ljet Cogrštof“ je bio uzrok velike svečanosti u Cogrštofu. Pred pet i pol stoljeć je se selo prvi put imenovano u jednoj povelji. Sto ljet kasnije su prvi Hrvati bili doseljeni u Cogrštof. Dost velik uzrok da se bliže bavimo poviješću ovoga još i dan danas hrvatskoga sela.

    „560 ljet Devinska Nova Ves“ će se svečevati u oktobru 2011. I ovamo su se doselili Hrvati prilično u isto vrime. Devinska je danas dio grada Bratislave ima ali svoju vlašću kotarsku upravu. Dakle ča je bliže nek ideja da se skupa svečuje?