Velika svečanost u Cogrštofu

    „550 ljet Cogrštof“ je bio uzrok velike svečanosti u Cogrštofu. Pred pet i pol stoljeć je se selo prvi put imenovano u jednoj povelji. Sto ljet kasnije su prvi Hrvati bili doseljeni u Cogrštof. Dost velik uzrok da se bliže bavimo poviješću ovoga još i dan danas hrvatskoga sela.

    „560 ljet Devinska Nova Ves“ će se svečevati u oktobru 2011. I ovamo su se doselili Hrvati prilično u isto vrime. Devinska je danas dio grada Bratislave ima ali svoju vlašću kotarsku upravu. Dakle ča je bliže nek ideja da se skupa svečuje?

    CROSKAT je ove jubileje preuzeo i tim dva cilje u jednom projektu. Za obadva sela će se izdjelati svetačni spis, ki će biti uključen u aktivnosti s info-brožuru prvoga djelatnoga paketa. U istu dob ćedu Cogrštof i Devinsko Novo Selo pripraviti partnerstvo da budu u budućnosti bliže sudjelivali, če točno odgovara smislu djelatnoga paketa 3 k temi „Općine i dvojezičnost“.

    Cogrštofska jubilejska knjiga se je prezentirala 15. Maja 2011 u okviru svetačnosti općine Cogrštof s načelnikom Helmutom Zakallom skupa s timom CROSKAT.  Prem hladnoga vrimena su prilično 300 Cogrštofkov i Cogršofcev dio zeli. Došli su i visoki časni gosti – na čelu Predsjednik Zemaljkoga sabor Gerhard Steier i zastupnik Zemaljskoga poglavara Mag. Franz Steindl. Dabome je bio nazoči i načelnik Devinskoga Novoga Sela Milan Jambor s delegacijom svoje općine.

    Svetačni spis stoji pod geslom „Cogrštof – knjiga“ i je odmah našla čuda interesentov, ki su ju počeli čitati jur na licu mjesta.